Onsdag den 13.8.2019 havde FAKS et møde med Center for komplekse Symptomer i Region Hovedstaden, liggende på Frederiksberg Hospital.

 Pia Frederiksen, Lars Bye Møller og Birgit Anni Pedersen deltog. Vi havde fået sat mødet i stand, for at få opklaret nogle af de mange spørgsmål, der meldte sig, da man meldte ud, at de forskellige regioner skulle have et center til at tage sig af patienter med såkaldte funktionelle lidelser.

En af grundene til at centeret blev til noget, er at der er at der er rigtig mange patienter, som har tilstande der ikke kan forklares, desuden er der alt for lange udredningsforløb for den enkelte patient.

Patienterne som kommer på centeret har mange forskellige symptomer, men det er ikke et krav, at patienten har smerter for at blive henvist, f.eks. kan det handle om træthed eller svimmelhed og meget andet.

Der er 1½ års ventetid på at få en plads, og der er i øjeblikket ikke en ventetidsgaranti på behandlings tilbuddet, endvidere er der ingen private aktører på området endnu.

Stedet tilbyder behandling til 350 patienter, hvoraf de 150 pladser er øremærket til patienter med helbredsangst. Behovet er stort, større end der er bevilliget penge til.

Det er bestemt at alle 5 regioner skal oprette et lignende center.

Frederiksberg Hospital har været forude for dette,

samtidig er der et ønske, om at få et diagnostisk center i hovedstadsregionen, som det der er oprettet i Silkeborg.

Omdiskuteret diagnosebetegnelse

Funktionelle lidelser er en omdiskuteret betegnelse, som hos nogle patienter vækker stor vrede, fordi de føler, at deres symptomer bliver fortolket med en overvejede psykiatrisk vinkel og mistro til at deres symptomer er ægte. 

Ikke desto mindre udgør samlebetegnelsen funktionelle lidelser en stor gruppe patienter i det danske sundhedssystem, der ikke får den hjælp, de har behov for. 

Det drejer sig om mennesker, med blandt andet kroniske smerter, der ofte ender i lange udredningsforløb, som kastebolde mellem forskellige specialer og bare bliver mere og mere syge. Problemet er, at man ikke kan finde en fysisk objektiv årsag eller psykiatrisk lidelse, der kan forklare deres symptomer.

 For en del af dem er sværhedsgraden af deres symptomer desuden så alvorlig, at de ikke kan håndteres af deres praktiserende læge.

Mens der forskes på livet løs i både fysiologiske og psykologiske årsagsmekanismer bag symptomerne, er der derfor behov for nogle særlige behandlingstilbud med ressourcer og tværfaglige kompetencer bag.

Specialiseret behandlingstilbud i alle regioner.

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2018 rapporten “ Funktionelle lidelser Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering” her i blev anbefalet etablering af tværfaglige teams til udredning og behandling i de forskellige regioner.  Med de nye regionsklinikker forsøger man så vidt muligt at flytte behandlingen ud af psykiatrien, for at undgå stigmatisering af patienterne. Man kæmper dog fortsat med at etablere behandlingsenheder i nogle af regionerne. Center for komplekse symptomer på Fredriksberg Hospital har taget imod patienter siden Maj 2019, men er fortsat ikke oppe og køre på fuld kraft.

Vores spørgsmål til Center for komplekse symptomer.

Til mødet på Center for komplekse symptomer, havde vi forberedt en række spørgsmål, som vi ønskede at få svar på.

Et af spørgsmålene var at Sundhedsstyrelsen hverken før, under, eller efter tilblivelsen af rapporten om Funktionelle lidelser som udkom i 20181. har kunne pege på hvilke patienter, der skulle benytte dette tilbud og hvilke patienter der skal benytte de eksisterende tværfaglige smertecentre.

Arbejdsgruppen under Danske Regioner har heller ikke kunne definere denne patientgruppe. I øvrigt har de Smertelæger FAKS har talt med, heller ikke kunne forklare dette.

Vi havde også spørgsmål om, hvorvidt der er lavet en vejledning til de praktiserende læger i Region Hovedstaden, om hvilke patienter de skal henvise og hvortil. Dette skyldes at vi i foreningen oplever stor tilfældighed, om hvilken behandling denne patientgruppe bliver tilbudt. Desuden er vi bekymret for om denne tilfældighed bliver større, grundet forvirring om hvor patienterne hører til.

FAKS har ligeledes forsøgt at finde ud af hvilken forskel, der er i den behandling der tilbydes på de nye centre kontra de tværfaglige smerteklinikker.

Såvidt vi kan læse os frem til, skal der behandles efter den Bio-psyko-sociale forståelsesmodel begge steder. Men vi er i tvivl om hvilke faggrupper, der vil være tilknyttet på Center for komplekse symptomer.

Behandling og udredning.

Den store forskel mellem Center for komplekse symptomer og de tværfaglige smertecentre er, at læge fagligheden skal være bredere end på de tværfaglige smertecentre, hvor lægen som regel har sit speciale i anæstesi.

Lige nu er der få lægespecialer med hver deres kompetence til rådighed, fremadrettet vil målet være at favne hele sundhedsområdet og have samarbejdsrelationer forskellige steder i systemet

Centerleder Sven Viskum fortæller, at de har svært ved at rekruttere egnet personale. Det er svært at gøre andre specialer interesseret i at arbejde inden for dette komplekse multifaktorielle område. Derfor er det noget områdecenteret har stor fokus på og arbejder hen imod.

Lige nu er samarbejdet med de tværfaglige Smerteklinikker det der har højest prioritet.

Patienterne der kommer skal være fuldt udredt, inden de kan henvises til stedet. Men det, at der er flere lægespecialer og andre faguddannelser på centeret, gør at personalet bedre kan samle trådene omkring den enkelte patient, hvis der skulle opstå noget i behandlingsforløbet som kræver yderligere læge undersøgelser. Så der er mulighed for ekstra udredning af patienterne, som så kan blive på stedet og ikke skal sendes videre i systemet.

Ellers arbejder Center for komplekse symptomer, langt hen ad vejen som de gør på de tværfaglige smertecentre.  De ønsker et tæt samarbejde med smerteklinikkerne, da patienter der skal op eller nedtrappes i medicin for deres smerter, altid vil blive henvist til de tværfaglige smerteklinikker, da centeret ikke er gearet til at arbejde inden for dette område.

Men de fleste af deres patienter er velmedicinerede, og hvis det viser sig at patienten ikke får den rette medicin, vil der blive taget stilling til det og reageret, derfor bliver smertepatienter henvist til smertecentre og andre patienter til deres lægespecialer.

Yderligere får alle patienter en forløbskoordinator, som er uddannet socialrådgiver,

Laila Meyer fremhæver at det særlige er, at de følger patienterne gennem hele forløbet på centeret og også er med helt ude i det kommunale system. Dette er ikke tilfældet på de tværfaglige smerteklinikker.

Centeret pointerede kraftigt, at det er meget vigtigt for dem, at deres patienter føler sig set, hørt og forstået. Derfor bruger de efter eget udsagn den tid der skal til ved de forskellige undersøgelser.

Stedet vil gerne se bredere på det enkelte menneske og gerne se på det hele menneske, som modvægt til de meget specialiseret afdelinger i sundhedsvæsnet, som kun beskæftiger sig lige inden for deres eget område.

Det kan være svært at få en diagnose som funktionel lidelse, fordi det at fejle noget, som hverken er placeret under det fysiske eller psykiske, kan være forbundet med stor usikkerhed.

Derfor arbejder stedet meget forsigtigt med begrebet funktionel lidelse, da der er stor uenighed om betegnelsen. Det er sandsynligvis også derfor, at man har valgt navnet Center for komplekse symptomer.

“ Centeret kan hjælpe mennesker med komplekse symptomer, dog uden at udrette mirakler.”

Vejledning til den praktiserende læge.

En gruppe i sundhedsstyrelsen arbejder på nogle redskaber og en vejledning til de praktiserende læger.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en specifik vejledning til de praktiserende læger, om hvilke patienter der skal henvises til Center for komplekse symptomer og hvilke der skal til de tværfaglige smertecentre.

Men der arbejdes forsat på at udvikle en vejledning herom, men der er ikke sat tid på hvornår den kommer.

Problemet i øjeblikket er, at patienter skal henvises direkte til Center for komplekse symptomer af den praktiserende læge. Lægen kan ikke henvise via CVI (Centralvisitationen), som ellers modtager alle henvisninger fra den praktiserende læge og speciallæger og formidler dem videre i systemet.

Så på nuværende tidspunkt kan der være praktiserende læger, der ikke ved at Center for komplekse symptomer eksisterer.

Til slut.

Så alt i alt arbejdes der forsat på at opbygge Center for komplekse symptomer på Frederiksberg Hospital.

Der arbejdes på at få trukket de lægespecialer ind som der er behov for, samt gøre det på en sådan måde, at der bliver skabt interesse for området, hvilket mangler i øjeblikket.

Samlet set arbejdes der fortsat på at udvikle og forbedre behandlingstiltag til denne hårdt trængte patientgruppe.

FAKS mener, at der overordnet er behov for flere behandlingstilbud til mennesker med kroniske smerter, derfor er vi som udgangspunkt glade for den udvidede behandlingskapacitet som det nye center udgør.

Vi er dog forsat i tvivl om, hvor mange smertepatienter, der rent faktisk får gavn af det nye behandlingstilbud i Region Hovedstaden samt i de andre regioner. 

FAKS og Center for komplekse symptomer endte derfor mødet med, at vi skal have et lignende møde om et år, så vi kan følge udviklingen og udveksle erfaringer.

 

Tilstede ved mødet på Center for komplekse symptomer var udover os fra FAKS,

Centerleder Sven Viskum

Læge Rikke Carlsson

Socialrådgiver Laila Meyer

Psykolog Nanna Johannessen

 

Litteratur henvisninger

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/funktionelle-lidelser/~/media/15C564788C0B445682C87695A2AFF6CD.ashx

 

 

 

 

 

Nyheder

Marts 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i Danmark valgt at aflyse vores generalforsamling den 28. marts. Der sendes indkaldelse med ny dato hurtigst muligt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Dagsorden for Ordinær…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…