Offentlige tilskud til tandbehandling            

Af Pia Frederiksen og Lars Bye møller

Mht. tandlægetilskud gælder overordnet sundhedsloven. Her eksisterer § 166 der udelukkende giver tilskud til tandskader afledt af Sjøgrens syndrom og kræftbehandling .

§ 166. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af   kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.
Stk. 2. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen.
Er du folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt efter de gamle regler (før 2003) kan du muligvis få et helbredstillæg efter lov om social pension § 14A. Helbredstillægget er indkomstbestemt.

Er du kronisk smertepatient, der falder uden for ovennævnte personkreds, kan du alene søge enkelttilskudsydelser ifølge aktivloven § 82. Det er vigtigt at bemærke, at ydelser efter denne paragraf også er indkomstbestemte.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
 
I vejledningen til §82 er den økonomiske vurdering omtalt som følger:

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Støttemuligheder fra statens uddannelsesstøtte i form af stipendium og lån ligestilles i den forbindelse med en indtægt. Der kan ikke ydes hjælp til den del af udgiften, som dækkes af en privat forsikring, fx Sygeforsikring Danmark.
Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af ansøgerens og ægtefællens økonomiske forhold, herunder om ansøgeren har mulighed for selv at betale en del af udgiften.

Gummiparagraffer
Som det fremgår af det ovennævnte, er der altså ikke fastsat nogle faste beløb. Det vil sige, at det er mere el mindre op til den enkelte kommune og sagsbehandler at vurdere, om de økonomiske forhold levner plads til tandbehandling eller ej. Derfor vil man også kunne opleve at støde på folk, der har fået tildelt støtte under omstændigheder, hvor man måske selv har fået afslag.

For det enkelte menneske der står og skal søge oplysninger om tilskud til tandbehandling, kan det være noget af en jungle at finde rundt i. F.eks. kan en paragraf, hvis ordlyd umiddelbart synes at passe på en selv, egentlig være tiltænkt en hel anden persongruppe. Man kan derfor ikke alene gå ud fra den enkelte paragrafs ordlyd uden at nærlæse de underliggende vejledninger.
For kommunen og sagsbehandlerene kan det ligeledes være svært at finde rundt i diverse paragraffer og love. Dette skyldes som tidligere nævnt, at det i visse tilfælde er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fortolke paragrafferne. Derfor opfordrer vi de medlemmer, der ikke kan få hjælp via aktivloven §82 til at tage kontakt til deres sagsbehandler og få vished om, at alle muligheder er udtømt.

Dokumentation
Det tilrådes altid at lave en skriftlig forespørgsel, da dette kræver et skriftligt svar. Dette svar kan så efterfølgende ankes til det sociale nævn. Der er lange sagsbehandlingstider, og i lovgivningen er der desværre ikke fastsat nogen rammer for sagsbehandlingstiden, kun retningslinier.

Hjælp FAKS til at hjælpe
Vi ville fra FAKS side ønske at vi kunne give garanti for, at alt den information vi giver jer, er fuldstændig korrekt. Vi gør vores bedste, men fejl sniger sig ind, da vi ligesom jer er henvist til at søge oplysningerne hos de instanser, vi føler vi kan stole på. Her støder vi til tider på modsatrettede og mangelfulde svar. Vi opfordrer derfor altid jer medlemmer til at komme med jeres viden. På den måde udnytter vi den store vidensbank, FAKS' medlemmer ligger inde med.

Det offentlige systems præmisser
Med den kompleksitet og uigennemsigtighed der i dag hersker indenfor offentlig lovgivning, træffes der mange beslutninger, der nok er værd at sætte spørgsmålstegn ved. Det offentlige system kan være meget tungt at finde rundt i.  Det er delt op i mange dele, der hver især kræver helt særlig indsigt og specialviden, og derfor begås der fejl. Netop derfor er det også så vigtigt, at man kæmper for sin sag og får dokumentation for eventuelle afslag og sagsgang. Hvis der senere skulle opstå tvivl om berettigelse f,eks på baggrund af andre afsagte domme, vil man således kunne dokumentere sin sagsgang og dermed have mulighed for omvæltning.

Rettigheder er for de ressourcestærke
Når systemet bliver stort og uigennemskueligt med mangel på tid og nærhed, kommer især de "svage" i samfundet i klemme. Dem der ikke forstår systemets præmisser og ikke har styrke og opbakning fra baglandet til at sætte sig ind i det tekniske lovstof eller betale en advokat for det. Frem for alt drejer det sig nemlig om ressourcer, når man skal trænge igennem til det offentlige.
Alt for mange kroniske smertepatienter opgiver derfor kampen for deres rettigheder, fordi de simpelthen ikke har den fornødne energi eller baggrund for at opsøge viden. Dermed forsvinder opmærksomheden fra problemstillingerne, sammen med de skæbner der bærer rundt på dem. Samfundet får derfor aldrig øjene op for i dette tilfælde, de store tandproblemer mange smertepatienter bærer rundt på. På den måde bliver der aldrig lavet nogen ændringer.

FAKS et talerør for dig til omverden.
I foreningen FAKS er en af vores fornemste opgaver at give jer kroniske smertepatienter et talerør til omverden og formidle jeres historier. Vi opfordrer derfor alle jer medlemmer til at komme med jeres egne historier om tandbehandling og andre problemstillinger i almindelighed.
På den ene side er det som forening vigtigt, at vi fremstår professionelle, og vi viser, at vi kan anskue problemstillingerne nuanceret og abstrahere fra det personlige. På den anden side er det det enkelte medlems erfaringer og oplevelser, der danner grundlag for foreningens dialog med omverden. Det kan hurtigt gå hen og fremstå en anelse abstrakt og teoretisk, hvis ikke vi har nogle konkrete tilfælde at læne os op ad. Hvis vi råber op om et eksisterende problem, som kun et par stykker af os tør tale åbent om, er det svært at fange omverdens opmærksomhed. Derfor har vi virkelig brug for, at I medlemmer kommer frem med jeres egne historier. På den måde ved vi også lige præcis, hvilke områder vi i FAKS skal ligge kræfter i at få belyst.

www.retsinformation.dk og www.borger.dk  kan der findes yderligere oplysninger om tilskud til tandbehandling og meget andet.

Her er der en vejledning for de nye regler for tandbehandling jvf. sundhedslovens §166. Her er et link til vejledningen.

Maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Okt 06, 2019

Forsøgspersoner søges!

Jeg tillader mig at skrive til jer angående et opslag om et forsøg til kroniske…
Aug 25, 2019

Ny National Klinisk Retningslinje om ”Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter”

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Jul 28, 2019

Dialogbaseret opioidnedtrapning.

Af Nina Bache Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge Master i…
Dec 09, 2018

Frivillig på SmerteLinjen

SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til smertepatienter og deres pårørende, hvor…
Okt 15, 2016

Cannabisolie

Nedenstående er en artikel bragt i Metro Expres d.05/10-2016 omkring brug af cannabisolie…
Apr 06, 2014

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser.

Åbent brev omkring fuktionelle lidelser. Inge Møllehave skriver dette åbne brev til:…
Jan 27, 2014

Sæt smerter på den Europæiske Dagsorden

Gør en forskel - Deltag med din personlige stemme og vær med til at sikre bedre…
Sep 29, 2013

Smertestillende medicin. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen.

Smertestillende medicin Nyhed fra sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har besluttet, at…
Aug 04, 2012

Stress, samfund og kroniske smerter

Stress, samfund og kroniske smerter Mange mennesker lever i dag et liv i ekstremt højt…
Aug 04, 2012

Yoga / mindfullness

Yoga / mindfullness Yoga og mindfullness er i deres inderste væsen værktøjer til at…
Apr 01, 2012

Interview på Tandlægeskolen

Central sensitivisering og tandlægeskrækFor en del kroniske smertepatienter, vækker…
Mar 29, 2012

Aktindsigt

At søge aktindsigt.Ved at bede om aktindsigt kan man tjekke, at kommunen/sygehuset ligger…
Mar 01, 2012

IMS Akupunktur

IMS Akupunktur Denne viden baseres på kroppens anatomi, fysiologi og neurologi samt…
Mar 01, 2012

Målemetode for smerter

Følgende artikel er fundet på http://www.dr.dk/sundhed/Sygdom/Gigt/2010/1006100617.htm…