LOVE & VEDTÆGTER

 

§1                        Foreningens navn er: FAKS Foreningen Af Kroniske Smertepatienter.

 

§2                        Foreningens formål er:

 

                             - at opnå anerkendelse for kroniske smerter, som en alvorlig og invaliderende lidelse

 

                             - at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for at opnå større livskvalitet.

 

                             - at arbejde for bedre sociale støtteordninger.

 

- at opsøge og formidle information om behandling af kroniske smerter, samt den dertil hørende problematik.

 

§3                        Disse love gælder for alle lokalafdelinger af FAKS, idet:

 

Der kan oprettes lokalafdelinger overalt i Danmark, når disse love vedtages som gældende i den pågældende lokalafdeling. Lokalafdelingens navn bliver da

 

FAKS – XXX region.

 

Er der flere lokalafdelinger i en region efterfølges med bynavn eller anden lokalitetsangivelse. Foreningen tegnes lokalt af 1 eller 2 personer i fællesskab, eller hvis afdelingen er stor nok og ønsker det, af en lokal bestyrelse med formand, næstformand, kasserer osv.. Alle lokalafdelinger benytter fælles materiale, fælles blad og fælles logo. Herunder fælles hjemmeside jvf. § 7.

 

§4                        Lokalafdelingernes opgave er:

 

                             - at medvirke ved gennemførelse af FAKS’s politik i relaterede spørgsmål

 

                             - at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i FAKS.

 

Lokalforeningerne udarbejder en kassebog over samtlige indtægter og udgifter i et kalenderår. Lige efter årets udgang skal kassebeholdningen indrapporteres til hovedbestyrelsens kasserer. Har en lokalafdeling modtaget midler fra egen kommune, behæftet med særlige krav, er det kontaktpersonen/personernes ansvar at disse krav bliver efterfulgt.

 

Hver lokalafdeling får, via kassereren i hovedbestyrelsen, en konto, med tilhørende hævekort i foreningens pengeinstitut.

 

§5                        Hovedbestyrelsen er det samlende og økonomisk overordnet styrende organ for foreningen FAKS.

 

                             Formand, Næstformand og kasserer har fuldmagt til at tegne foreningen udadtil.

 

§6                        Bestyrelsen vurderer hvert år i januar, hvor mange blade der i det igangværende år skal udgives. Vurderingen vil tage udgangspunkt i et for foreningen økonomisk ansvarligt synspunkt. Således vil antallet af blade kunne justeres ud fra foreningens økonomiske råderum og dermed understøtte en sund økonomi.

 

Bladet udarbejdes af bladudvalget, Hvilket består af 3-5 medlemmer, der har interesse i at samle og videregive relevant information vedr. FAKS.

 

                             Bladudvalget udsender blade til medlemmer, enten i fysisk version, eller elektronisk version i henhold til aktuelle medlemslister.

 

Bladudvalget forestår endvidere revidering og genoptryk af foreningens folder.

 

§7                        Foreningens hjemmeside, på adressen http://www.faks.dk skal indeholde informationer om FAKS, samt medlemsinformation, der egner sig til offentliggørelse. Så vidt muligt skal der være opdateret aktivitetskalender for hver lokalafdeling, ligesom der skal være navne, telefonnumre og evt. adresser på kontaktpersoner. Alle opdateringer foretages af en af hovedbestyrelsen udpeget webmaster.

 

§8                        Adgang til optagelse i lokalafdelingerne har alle med kroniske smerter, alle med interesse for, eller med kendskab til, kroniske smertepatienter, og i øvrigt kan alle, der har lyst til at støtte foreningen ved medlemskab, blive optaget. Foreningen er åben for medlemmer fra hele landet, og man tilhører den lokalforening man selv ønsker, hvis der intet ønske er, tilhører man automatisk nærmeste lokalafdeling. Medlemskab ophører ved kontingentrestance over 2 måneder.

 

§9                        Kontingentet der er ens for alle i foreningen, fastsættes for 1 år ad gangen (aftales på generalforsamlingen), og opkræves af hovedbestyrelsen.

 

Hele kontingentet går til hovedkassen, og bruges til administration, blad, foldere, og åbning af nye afdelinger, sundhedsdage, smertearrangementer i hele landet.

 

Stk. 1: Støttemedlemskab: Kontingent fastsættes efter pågældende regler som almindeligt medlemskab. Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og ej heller mulighed for, at deltage i foreningsbetalte arrangementer.

 

Stk. 2: Erhvervsmedlemskab: Kontingent fastsættes efter pågældende regler som almindeligt medlemskab. Erhvervsmedlemskab giver ikke stemmeret og ej heller mulighed for, at deltage i foreningsbetalte arrangementer.

 

§10                      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. Kvartal. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning dersom mindst 10 personer, anmoder derom.

 

                             Indflydelse på afstemningen kan opnås ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt afleveret til bestyrelsen senest ved generalforsamlingens begyndelse. Fraværende medlemmer kan efter eget tilsagn opstilles og vælges til bestyrelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

 

                             Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

 

Dagsorden, og evt. forslag til vedtægtsændringer, tilsendes medlemmerne senest 5 uger før generalforsamlingen, og skal mindst indeholde følgende punkter (kan foregå via bladet hvis tidsfristen overholdes)

 

 

 

1.       Valg af dirigent

 

2.       Valg af referent og stemmetællere

 

3.       Formandens beretning

 

4.       Regnskab

 

5.       Fastsættelse af kontingent.

 

6.       Indkomne forslag

 

7.       Valg af bestyrelse og suppleanter

 

8.       Valg af revisor og revisorsuppleanter

 

9.       Eventuelt.

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen for lokalafdelingen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Lokalforeningernes kontaktpersoner vil få tilsendt indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen, så de kan informere deres lokale medlemmer.

 

 

 

§11                      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, efter beslutning af hovedbestyrelsen. Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.

 

§12                      Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 medlemmer. Ved lige antal, tæller formandens stemme for 2.

 

                           Formanden vælges på lige år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved ulige år vælges kassereren, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Der vælges 1-4 suppleanter, samt 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.

 

Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen foretages konstituering, idet bestyrelsen vælger en sekretær og laver arbejdsfordeling af øvrige opgaver.

 

                            stk. 1: For at være valgbar til bestyrelsen, skal man have været fuldgyldigt medlem af Foreningen af Kroniske smertepatienter, mindst 3 måneder før valg til bestyrelsen, på generalforsamlingen.
stk. 2: Fratræder et medlem af bestyrelsen sin post, eller bortvises, jvf. § 16, erstattes pågældende bestyrelsesmedlem, af en suppleant indtil næste generalforsamling, hvor pladsen stilles til valg, i den resterende periode, hvis det har været midt i en valgperiode. Pladsen som besættes af suppleant, bestemmes ud fra afstemning, i bestyrelsen i samarbejde med de valgte suppleanter, og mindst 2/3 af bestyrelsen skal være til stede.
stk. 3: Bestyrelsens medlemmer der ønsker genvalg, bør meddele dette ved seneste bestyrelsesmøde inden generalforsamling, hvis mulighed forefindes, så dette kan meddeles i sidste blad inden generalforsamlingen, til samtlige medlemmer.
stk. 3a: Når posten som formand, eller kasserer er på valg, skal dette blive meddelt i bladet før generalforsamling.

 

 §13                      Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden erstattes, ved fravær, af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer deltager i bestyrelsesmødet. Formanden eller næstformanden skal være det ene medlem.

 

§14                      Dersom vedtægter ønskes ændret, skal der tages højde for, at vedtægterne er gældende for samtlige lokalafdelinger. Forslag til vedtægtsændringer skal behandles i hovedbestyrelsen, og godkendes på en generalforsamling.

 

 

§15                      Ved ophævelse af lokalafdelingen skal bøger, bilag og samtlige registre tilsendes hovedbestyrelsen. Eventuel formue og inventar fordeles af bestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at beholdningen kan overgå til andre humanitære foreninger, dog med de klausuler der kan være vedtaget på en ordinær generalforsamling.

 

                             Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og evt. overskud overdrages til en anden humanitær forening.

 

§16                      Det er en forudsætning for at være medlem af FAKS, at man overholder vedtægterne og ikke optræder på en måde, der virker stødende på andre medlemmer. Ved væsentlig gene og ulempe for foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet.

 

Revideret foråret 2018. Vedtaget på ordinær generalforsamling 21. marts 2018.